top of page

OM OSS

 

Storfjordens Venner vart stifta 12. juli i 1975, og arbeider for å verna om kulturminne og levande tradisjon. Interesseområdet for foreininga er dei nedlagde fjord- og fjellgardane kring Storfjorden på Sunnmøre med fjordarmane Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden, Norddalsfjorden og Tafjorden. På fråflytte fjord- og fjellgardar ved Storfjorden gjenreiser og restaurerer Storfjordens Venner bygningar finansiert ved eigne midlar, dugnad, offentlege og private tilskot. Mange eigarar får tilskot til restaurering og transport. Storfjordens Venner har og delteke i rydding og vedlikehald av råser, stell av kulturlandskap m.m.

 

Foreininga arrangerer kvart år Storfjordstemne og gir ut Storfjordkalenderen. Den innhaldsrike Storfjordkalenderen har årleg blitt utarbeidd av Harald Kjølås, og skildrar dagleglivet på fjord- og fjellgardane gjennom tekst og foto.

 

Storfjordens Venner eig garden Ytste-Skotet som var ei gåve til foreininga frå dei tidlegare eigarane. Garden blir drifta av Stftinga Ytste-Skotet i samarbeid med Sunnmøre museum. Storfjordens Venner står for restaureringa av garden. På Ytste-Skotet får elevar og andre besøkande lære om og oppleve gamle tradisjonar i eit eigna miljø. Garden tek i mot besøk i perioden mai til september.

 

Store delar av nedslagsfeltet for Storfjordens Venner er ein del av verdsarven Vestnorsk fjordlandskap.

bottom of page